06-202113332

+36 (20) 2113332

Adótanácsadás, könyvelés, bérszámfejtés

Áfa, általános forgalmi adó

Áfa mértékek:

Az értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások köre legtöbb esetben 27%-os kulcs alá tartozik. Ettől eltérő, alacsonyabb 5%-os , illetve 18%-os adómérték alkalmazására az áfatörvény melléklete tartalmaz felsorolást. Egyéb speciális jellegére tekintettel adómentesség alá tartozó értékesítések körét is meghatározza az áfa-törvény. Választható tevékenység gyakorlása előtt ugyanakkor alanyi adómentesség is bejelentkezéskor.

Az 5%-os kulcs alá tartozó termékek köre
:
könyv,
újság,
kotta,
egyes egészségügyi termékek
távhőszolgáltatás

18%.os kulcs alá tartoznak egyes élelmiszerek, melyeket a törvény külön nevesít.


Az áfa körrel kapcsolatos bejelentés legfontosabb szabályai:

Az adóköteles tevékenység megkezdéséhez kapcsolódó adóhatósági bejelentkezéskor dönteni kell az áfa-kötelezettséggel kapcsolatban.
Meg kell jelölni, hogy az érintett személy alanya-e az áfának, vagy sem, és ha igen, akkor arról is nyilatkozni kell, hogy(ha)

 

kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet végez,

egyes ingatlanok értékesítésére, bérbeadására az adómentesség helyett az adókötelessé tételt, vagyis az áfafizetési kötelezettséget választja,

alanyi adómentességet választ,

afófizetési kötelezettségét az általános szabályok alapján és / vagy valamely különleges adózási mód alapján állapítja meg;

a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni


Amennyiben az adóalany az egyébként adómentes körbe tartozó ingatlan értékesítésre és /vagy bérbeadásra adófizetési kötelezettséget választ, attól a választás évét követő 5. naptári év elteltéig nem térhet el.

Egyes külön adómegállapítási módok valamelyikéről történő lemondás esetén visszatérési korlátozás érvényesül, így például a mezőgazdasági tevékenységnél vagy például az árrésadózásnál is.

Kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytató adóalanyoknál előfrodulhat egy-egy olyan ügylet, amelyre a bejelentett adómentesség nem terjed ki. Ezen ügyletek után az általános szabályok szerint adóznak.

Egyes esetekben a többletprofilú tevékenységnél például, az általános szabályok szerinti adózás és a különleges adózási mód egyidejűleg is előfordulhat és alkalmazható.

Abban a kérdésben, hogy Önnek személyre szabottan, a vállalkozásának sajátosságaira, tevékenységére és jellegére tekintettel érdemes-e bejelentkeznie az áfa körbe, illetőleg kedvezőbb-e a tevékenysége jövedelmezősége szempontjából, adóalapja szempontjából az áfa körbe való bejelentkezés, kérjen irodánktól személyre /vállalkozásra / tevékenységre szabott tanácsot.

Adómentesség a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel:

 

Az áfatövény egyes közösségi, egészségügyi, szociális, oktatási, sport tevékenységeket mentesít az áfa alól. Így például az oktatási tevékenységek széles köre után amennyiben azt közszolgáltató, vagy az érintett szakma gyakorlásához előírt feltételeknek megfelelő engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújtja, nem kell áfát felszámítani és fizetni, de az ehhez kapcsolódó beszerzéseket terhelő adó sem vonható le.

A speciális szabályozás alá egyes biztosítási, pénzügyi, szerencsejáték szolgáltatások tartoznak például. De ide tartozik még az ingatlanok értékesítése, bérbeadása, amely ügyletekre adómentesség helyett adókötelezettség választható (ez esetben az adót fel kell számítani és fizetni, de az adólevonási jogot is lehet gyakorolni a jogszabályi feltételek fennállása esetén.

Mentes az adó alól a termékek értékesítése abban az esetben, ha az értékesítést megelőzően a terméket kizárólag az áfatörvény szerinti adómentes termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz használták, egyéb módon hasznosították, és a termékhez adólevonási jog nem kapcsolódott, illetőleg adómentes a termék értékesítése akkor is, ha az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó az áfatörvény konkrét tiltó tendelkezései alapján nem vonható le.

 

Alanyi adómentesség:

Az adóalany bejelentkezéskor jogosult alanyi adómentességet választani abban az esetben, ha bevétele nem haladja meg az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatárt. Ez az összeghatár 5 millió ft. Tevékenységet év közben megkezdő adóalany esetében akkor ha bevétele időarányosan nem haladja meg ezen összeghatárt.

Ugyanakkor az alanyi adómentességet  választó adóalanyt is adóbevallási és adófiztési kötelezettség terheli áfa tekintetében azon esetekben, amikor nem járhat el alanyi mentes minőségében. Ezeket az eseteket a törvény határozza meg, ilyen például a teljesség igénye nélkül:

 

 • ha válallkozásában tárgyi eszközként használt terméket értékesít
 • külföldön teljesített szolgáltatásnyújtás esetén
 • egyes ú.n fordított adózás alá tartozó ügyletek esetén
 • termékimport esetén
 • stb

 


Különleges adózási módok:

 

 • Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatosan
 • Használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozóan
 • Utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozóan


Az adó megállapítása, elszámolása, bevallása:

Az adót az áfa-alany főszabályként önadózással állapítja meg.
Az adómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegét az adóalany az ugyanezen vagy korábbi adómegállapítási időszakban keletkezett és levonható előzetesen felszámított adó összesített összegével csökkentheti. A különbözet az elszámolandó adó.
Ha ez a különbözet pozitív előjelű, akkor azt az adóalany köteles megfizetni, ha negatív akkor törvényi feltételek fennállása esetén azt visszaigényelheti a bevallás benyújtásával egyidejűleg.

Az adóhatóség az adóvisszatérítési kérelmet akkor teljesíti, ha a negatív előjelű különbözet korrigált összege eléri vagy meghaladja

 • havi bevallásra kötelezett adóalany esetében az 1 millió ft-ot
 • negyedéves bevallásra kötelezett adóalany esetében a 250.000 ft-ot
 • éves bevallásra kötelezett adóalany esetében az 50.000 ft-ot.
 • az adóvisszaigénylés feltételei közé a kifizetettség is beletartozik


Az áfabevallás gyakorisága:


Kezdő adóalany negyedéves áfa-bevallásra köteles.

Havonként kell adóbevallást benyújtania az adóalanynak, ha a tárgyévet megelőző második év adómegállapítási időszakaiban fizetendő adó együttes összegének és az ugyanezen vagy korábbi adómegállapítási időszakokban keletkezett, de a tárgyévet megelőző második év adómegállapítási időszakaiban érvényesített levonható, előzetesen felszámított adó különbözetének, azaz az elszámolandó adónak éves szinten összesített összege pozitív előjelű, és az 1 millió ft-ot elérte.

Évente kell adóbevallást benyújtania az adófizetésre kötelezett adóalanynak, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített, vagy annak időarányosan éves szintre átszámított összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250.000 ft-ot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal.

 

 

 

A cookie-k segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban. Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ